top of page

การช่วยเหลือคนด้อยโอกาส

- บ่อยครั้งที่การให้ข้าวและอาหารเด็กอ่อน อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการมีชีวิตกับความตายสำหรับครอบครัวที่ยากจนข้นแค้น

- เราได้ให้ความช่วยเหลือชั่วคราว ทางด้านอาหาร เสื้อผ้า มุ้ง ระบบการทำน้ำดื่มให้สะอาด และสิ่งของอื่นๆ เพื่อช่วยให้ชุมชนผู้ยากไร้ต่างๆได้รับสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน และช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทย- พม่า

- บ้านอุ่นรัก ยังให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครู วัสดุการเรียน และโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่า ซึ่งอาจจะขาดแคลนทรัพยากรอย่างรุนแรงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กๆที่นั่น

 

Love

เมื่อดีดี้มาถึงสังขละบุรีครั้งแรกในปี 2533 ดีดี้ได้เห็นความเหลื่อมล้ำของสังคมในชุมชนแห่งนี้ ดีดี้ได้เริ่มงานบรรเทาทุกข์ให้แก่ครอบครัวที่ยากจนที่สุดในพื้นที่นี้ เช่นเดียวกันกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบ้านเด็กในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ได้ขยายตัวเร็วยิ่งกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้นในชุมชน สังขละบุรีที่นี่

การมีส่วนร่วมของเด็กๆ

เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและเหมาะสม บ้านอุ่นรักจะนำเด็กๆของเราเข้าร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนผู้ด้อยโอกาสในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาของพวกเขา เป้าหมายคือการเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของพวกเด็กๆ ลดเรื่องการเห็นแก่ตัวและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับคนอื่น และช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้แก่ชุมชน

bottom of page